اگر از ارتفاع می ترسید این فیلم را نبینید + فیلم
عجیب ترین مسیر رفتن به قله کوه هر کسی را می ترساند.


ویدئو ترسناک از مسیر عجیب یک کوه بلند برای عبور هر بیننده ای ر ا می ترساند. این مسیر از پله هایی بر روی یک کوه بلند ایجاد شده که اگر غفلت کنید سقوط خواهید کرد.