تصاویری ناراحت‌کننده از حمله به یک زن محجبه و کشیدن چادرش در تهران+فیلم
تصویری ناراحت کننده از حمله به یک خانم محجبه در حال عبور و کشیدن چادر و روسری او از سرش در خیابان را ببینید.