حمید نعمتیان ؛ رقابتها و جشنوارههای هیجان انگیز ورزش در طبیعت برگزار می گردد.
رئیس انجمن ورزش در طبیعت فدراسیون ورزشهای همگانی پس از کسب تندیس کنفرانس بین المللی برند سبز خاطر نشان شد؛ به همت کادر اجرائی انجمن و حمایتهای فدراسیون ورزشهای همگانی اتفاقهای خوبی در این رشته رقم خورده است و همچنین جشنواره های ورزشی و مسابقات هیجان انگیز ورزش در طبیعت که شامل دویدن، عبور از موانع، survivor، امدادی در مراتع طبیعی ساحل، جنگل، کویر و‌کوه پایه می باشد برگزار خواهد شد.


رئیس انجمن ورزش در طبیعت فدراسیون ورزشهای همگانی پس از کسب تندیس کنفرانس بین المللی برند سبز خاطر نشان شد؛ به همت کادر اجرائی انجمن و حمایتهای فدراسیون ورزشهای همگانی اتفاقهای خوبی در این رشته رقم خورده است و همچنین جشنواره های ورزشی و مسابقات هیجان انگیز ورزش در طبیعت که شامل دویدن، عبور از موانع، survivor، امدادی در مراتع طبیعی ساحل، جنگل، کویر و‌کوه پایه می باشد برگزار خواهد شد.
حمید نعمتیان در ادامه گفت با توجه به اینکه شرایط کرونا در کشور روبه بهبود می باشد،  پس از اخذ مجوزهای مربوطه مسابقات هیجان انگیز ورزشی در طبیعت که در کشورهای جهان اولی طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده است را در  کشور عزیزمان ایران برگزار خواهیم نمود. در کنار این مسابقات در راستای توسعه ورزشهای همگانی جشنواره های تفریحی ورزشی شاد مفرحی برای تمامی گروههای سنی و اقشار مختلف جامعه مخصوصا خانوادهها در جهت تحکیم وحدت خانواده در نظر گرفته شده است.

وی افزود؛ پیرو برگزاری رقابتهای ورزش در طبیعت و احقاق حق ورزشکاران، دورههای داوری این رشته برنامه ریزی و سرفصلهای آموزشی آن تدوین گردیده است که
پس از تائید، بمناسبت هفته تربیت بدنی اولین دوره داوری ورزش در طبیعت را بصورت ملی برگزار خواهیم نمود.

حمید نعمتیان در پایان گفت؛  با توکل به خدا و همت کادر اجرایی،  این انجمن در بین تمامی فدراسیونها، انجمنها و کمیته های زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان اولین حوزه ای می باشد که HSE ( بهداشت، ایمنی و محیط زیست ) را در سرفصلهای آموزشی مربیگری لحاظ نموده است که با توجه به برگزاری اولین وبینار پیش نیاز  مربیگری  در حال برنامه ریزی برگزاری کارگاه و سپس اولین دوره مربیگری رشته ورزش در طبیعت می باشیم.