کنایه فرمانده مقاومت پنجشیر به طالبان با یک الاغ! +فیلم
ویدئویی از محمد ریگستانی فرمانده مقاومت پنجشیر و دیگر مبارزان در کنار یک الاغ منتشر شده که ریگستانی با اشاره به این حیوان می‌گوید: یک خر خوب هم داریم، معتقدیم بعضی خر‌ها به انسان‌ها خیلی شرف دارند. انسان‌هایی که خون بی گناهان را به نام خدا می‌ریزند. خر شرف دارد که بار می‌برد، نه خون کسی را می‌ریزند و نه تحقیر می‌کنند، نه به خانه‌های مردم تجاوز می‌کنند. به نظر من این خر خیلی بهتر از آنهاست.