زرافه ای در حال جویدن استخوان + عکس
زرافه ها برای تامین مواد معدنی بدنشان، استخوان حیوانات مرده را می جوند.

زرافه ای در حال جویدن استخوان + عکس