مهدی تاج از بیمارستان مرخص شد
رئیس سابق فدراسیون فوتبال که در بیمارستان ایرانمهر بستری شده بود مرخص شد.

 مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال که دچار عارضه قلبی و در بیمارستان ایرانمهر بستری شده بود از بیمارستان مرخص شد.

او چندین بار به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده بود.