دیدار رئیس قوه قضاییه با علمای اهل سنت و مردم شهرستان پاوه
رئیس قوه قضاییه در سفر خود به شهر پاوه صبح 19دی با علما اهل سنت و مردم این شهرستان دیدار کردند.

https://dadiran.ir/storage/photos/1399/96056/original/_MGL0043.jpg

https://dadiran.ir/storage/photos/1399/96056/original/_MGL0050.jpg

https://dadiran.ir/storage/photos/1399/96056/original/_MGL0053.jpg

https://dadiran.ir/storage/photos/1399/96056/original/_MGL0059.jpg

https://dadiran.ir/storage/photos/1399/96056/original/_MGL0073.jpg

https://dadiran.ir/storage/photos/1399/96056/original/_MGL0085.jpg

https://dadiran.ir/storage/photos/1399/96056/original/_MGL0090.jpg

https://dadiran.ir/storage/photos/1399/96056/original/_MGL0096.jpg

https://dadiran.ir/storage/photos/1399/96056/original/_MGL0101.jpg

https://dadiran.ir/storage/photos/1399/96056/original/_MGL0113.jpg

https://dadiran.ir/storage/photos/1399/96056/original/_MGL0123.jpg

https://dadiran.ir/storage/photos/1399/96056/original/_MGL0136.jpg

https://dadiran.ir/storage/photos/1399/96056/original/_MGL0141.jpg

https://dadiran.ir/storage/photos/1399/96056/original/_MGL0144.jpg

https://dadiran.ir/storage/photos/1399/96056/original/_MGL0149.jpg

https://dadiran.ir/storage/photos/1399/96056/original/_MGL0156.jpg

https://dadiran.ir/storage/photos/1399/96056/original/_MGL0161.jpg

https://dadiran.ir/storage/photos/1399/96056/original/_MGL0165.jpg

https://dadiran.ir/storage/photos/1399/96056/original/_MGL0194.jpg

https://dadiran.ir/storage/photos/1399/96056/original/_MGL0198.jpg

https://dadiran.ir/storage/photos/1399/96056/original/_MGL0203.jpg