کوچکترین داوطلب کارشناسی ارشد
سید محمد یاسین مرتضوی، ۱۲ ساله از شهرستان انار حافظ کل قرآن و داوطلب کارشناسی ارشد رشته الهیات می‌باشد

کوچکترین داوطلب کارشناسی ارشد