کدام نمایندگان همچنان در تلگرام حضور دارند؟
با فیلترینگ تلگرام، ۱۷ نماینده فعالیت کانال تلگرامی خود را متوقف کرده، ولی ۳۲ نماینده دیگر همچنان ادامه داده‌اند